S.No.

Name & address of the Dental Clinic

Name of the Dentists owning the Dental Clinic

Registration No. alloted to the Dental clinic.

Date of issuance of Registration

Regisgration Valid upto

1

Doctor's Dental Clinic, Frisal Kulgam

Dr. Mohd Ashraf Ganai
A-570

J&KSDC/REGN-DC/KUL/01

11.07.2013

10.07.2016

2

Dr. Mir's Dental Clinic, Kulgam.

Dr. Mohammad Amin Mir,
A-98

J&KSDC/REGN-DC/KUL/02

11.07.2013

10.07.2016

3

Doctor Sajad's Oro-Dental Clinic, Sadar Bazar, Kulgam.

Dr. Sajad Ahmad Wani,
A-795

J&KSDC/REGN-DC/KUL/03

11.07.2013

10.07.2016

4

Real Pearl Dental Clinic, Labripora, Kulgam

Dr. Tariq Rashid,
A-545

J&KSDC/REGN-DC/KUL/04

31.07.2013

30.07.2016

5

Doctor's Dental Clinic, Hospital Road Kulgam

Dr. Irshad Ahmad Lone,
A-551

J&KSDC/REGN-DC/KUL/05

01.04.2014

31.03.2017